Type Zoover Awards

Zoover Award Gold

Een accommodatie maakt kans op een Zoover Award Gold indien zij;

• Voldoen aan de minimale score van een 9 of hoger.

• Voldoen aan het minimumaantal reviews wat toegewezen is aan de capaciteitsindeling.

• Voldoen aan de richtlijnen voor het verzamelen van reviews en niet zijn gediskwalificeerd tijdens de check “oneerlijke praktijken”.

Zoover Award Silver

Een accommodatie maakt kans op een Zoover Award Silver indien zij;

• Voldoen aan de minimale score van een 8 en een 8,99.

• Voldoen aan het minimumaantal reviews wat toegewezen is aan de capaciteitsindeling.

• Voldoen aan de richtlijnen voor het verzamelen van reviews en niet zijn gediskwalificeerd tijdens de check “oneerlijke praktijken”.


Minimumaantal reviews 2021

Klein - Medium en Groot - minimaal 10 reviews

De Zoover Awards 2021 worden uitgereikt op basis van de reviews verzameld tussen 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Alleen reviews die vóór 3 januari 2022 zijn goedgekeurd tellen mee voor een Award.

Check op oneerlijke praktijken

Wanneer wij een vermoeden hebben van oneerlijke praktijken, zal de accommodatie (eigenaar) hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien wij na berichtgeving nog meer oneerlijke praktijken constateren, worden accommodaties automatisch uitgesloten van deelname. Lees meer over de check op oneerlijke praktijken hier.

Disclaimer

Zoover heeft de Zoover Awards met zorg samengesteld. Echter kunnen onjuistheden niet worden voorkomen. Zoover is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit onder andere de door Zoover gemaakte verdeling, categorieën, toegekende Zoover Awards, verstrekte informatie, data & content en de door bezoekers geplaatste reviews, scores, vragen en antwoorden en tips. Zoover werkt deels op basis van de informatie die door bezoekers en/of de accommodatiehouder is aangeleverd. Zoover is niet aansprakelijk voor de echtheid en betrouwbaarheid van deze data.